Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin huáng    Simplified 黄    Traditional
 1. yellow
 2. pornographic
 3. to fall through
PinYin huáng    Simplified 黄    Traditional
 1. surname Huang or Hwang

Chinese meanings
 1. huáng
  BS 艹 | BH 8
  黄1
  ①像丝瓜花或向日葵花的颜色。
  ②指黄金:~货ㄧ~白之物。
  ③(~儿)指蛋黄:双~蛋。
  ④象征腐化堕落,特指色情:查禁~书。
  ⑤(Huáng)指黄河:治~ㄧ~泛区。
  ⑥(Huáng)指黄帝,我国古代传说中的帝王:炎~子孙。
  ⑦(Huáng)姓。

  黄2
  [huáng]事情失败或计划不能实现:买卖~了。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT