Chinese English Dictionary

雪山太子    Add to My Vocabulary

PinYin xuě shān tài zǐ    Simplified 雪山太子    Traditional 雪山太子
  1. Meri snow mountains in Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州[Di2 qing4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan
  2. also written 梅里雪山[Mei2 li3 xue3 shan1]

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT