Chinese English Dictionary

雕梁画栋    Add to My Vocabulary

PinYin diāo liáng huà dòng    Simplified 雕梁画栋    Traditional 雕梁畫棟
 1. richly ornamented (building)

Chinese meanings
 1. diāo liáng huà dòng
  指房屋的华丽的彩绘装饰。也指有这样装饰的房屋。

Chinese meanings
 1. diāo liáng huà dòng
  【近义】雕栏玉砌、琼楼玉宇
  【反义】蓬门荜户
  【释义】指有彩绘装饰的十分华丽的房屋。
  【出处】元·王子一《误入桃源》第二折:“光闪闪贝阙珠宫,齐臻臻碧瓦朱甍,宽绰绰罗帏绣成栊,郁巍巍画梁雕栋。”
  【用例】正面五间上房,皆是~,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹉画眉等雀儿。(清·曹雪芹《红楼梦》第三回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT