Chinese English Dictionary

雄才大略    Add to My Vocabulary

PinYin xióng cái dà lüè    Simplified 雄才大略    Traditional 雄才大略
 1. great skill and strategy

Chinese meanings
 1. xióng cái dà lüè
  杰出的才智和谋略。

Chinese meanings
 1. xióng cái dà lüè
  【近义】经天纬地
  【反义】庸庸碌碌
  【释义】非常杰出的才智和谋略。
  【出处】《汉书·武帝纪赞》:“如武帝之雄才大略,不改文、景之恭俭以济斯民,虽《诗》、《书》所称,何有加焉?”
  【用例】汉武帝~,命卫青、霍去病两员大将分路出兵,直扫匈奴巢穴,千古第一快事。(清·陈天华《狮子吼》第二回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT