Chinese English Dictionary

难看    Add to My Vocabulary

PinYin nán kàn    Simplified 难看    Traditional 難看
  1. ugly
  2. unsightly

Chinese meanings
  1. nánkàn
    ①丑陋;不好看:这匹马毛都快掉光了,实在~。
    ②不光荣;不体面:小伙子干活儿要是比不上老年人,那就太~了。
    ③(神情、气色等)不和悦;不正常:他的脸色很~,像是在生气。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT