Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin lòu    Simplified 陋    Traditional
 1. low
 2. humble
 3. plain
 4. ugly
 5. mean
 6. vulgar

Chinese meanings
 1. lòu
  BS 阝 | BH 6
  ①不好看;丑:丑~。
  ②粗劣;不精致:粗~ㄧ因~就简。
  ③(住的地方)狭小,不华美:~室ㄧ~巷。
  ④不文明;不合理:~俗ㄧ~习。
  ⑤(见闻)少:浅~ㄧ孤~寡闻。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT