Chinese English Dictionary

防微杜渐    Add to My Vocabulary

PinYin fáng wēi dù jiàn    Simplified 防微杜渐    Traditional 防微杜漸
 1. to nip in the bud (idiom)

Chinese meanings
 1. fáng wēi dù jiàn
  在错误或坏事萌芽的时候及时制止,不让它发展。

Chinese meanings
 1. fáng wēi dù jiàn
  【近义】防患未然
  【反义】养痈遗患
  【释义】微:微小;杜:堵住;渐:指事物的开端。比喻在坏事情坏思想萌芽的时候就加以制止,不让它发展。
  【出处】《后汉书·丁鸿传》:“若敕政责躬,杜渐防萌,则凶妖消灭,害除福凑矣。”
  【用例】有不尽者,亦宜~而禁于未然。(《元史·张桢传》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT