Chinese English Dictionary

郁郁不乐    Add to My Vocabulary

PinYin yù yù bù lè    Simplified 郁郁不乐    Traditional 鬱鬱不樂
 1. discontented (idiom)

Chinese meanings
 1. yù yù bù lè
  【近义】闷闷不乐
  【反义】兴高采烈
  【释义】郁郁:心里苦闷。闷闷不乐。
  【出处】唐·蒋防《霍小玉传》:“伤情感物,郁郁不乐。”
  【用例】他那方寸之间,兀自~的,不晓得要怎样才好。(蔡东藩、许廑父《民国通俗演义》第一二一回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT