Chinese English Dictionary

肝肠寸断    Add to My Vocabulary

PinYin gān cháng cùn duàn    Simplified 肝肠寸断    Traditional 肝腸寸斷
 1. lit. liver and guts cut to pieces (idiom); broken hearted
 2. all cut up

Chinese meanings
 1. gānchángcùn duàn
  形容非常悲痛。

Chinese meanings
 1. gān cháng cùn duàn
  【近义】心如刀割、五内如焚
  【反义】心花怒放、喜气洋洋
  【释义】比喻伤心到极点。
  【出处】《战国策·燕策三》:“吾要且死,子肠亦且寸绝。”
  【用例】一时想起碑中记中薄命之话,再看看书香、秀英诸人前车之鉴,不由不毛骨悚然,~。(清·李汝珍《镜花缘》第九十九回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT