Chinese English Dictionary

猝不及防    Add to My Vocabulary

Chinese meanings
 1. cù bù jí fáng
  事情突然发生,来不及防备。

Chinese meanings
 1. cù bù jí fáng
  【近义】措手不及
  【反义】防患未然
  【释义】猝:突然,出其不意。事情来得突然,来不及防备。
  【出处】清·纪昀《阅微草堂笔记·姑妄听之一》:“既不炳烛,又不扬声,猝不及防,突然相遇,是先生犯鬼,非鬼犯先生。”

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT