Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin wò    Simplified 涴    Traditional
 1. to soil

Chinese meanings

 1. BS | BH 0
  〈方〉弄脏,如油、泥粘在衣服或器物上。另见yuān。

  ◆ 涴
  yuān
  BS | BH 0
  涴市(Yuānshì),地名,在湖北。另见wò。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT