Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin xū    Simplified 欻    Traditional
 1. suddenly
 2. also pr. [hu1]
PinYin chuā    Simplified 欻    Traditional
 1. (onom.) crashing sound

Chinese meanings
 1. (歘)xū
  BS | BH 0
  〈书〉忽然:风雨~至。另见chuā。

  ◆ 欻(歘)
  chuā
  BS | BH 0
  象声词:仪仗队走起来~~的,非常整齐ㄧ~的一下把信撕开了。另见xū。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT