Chinese English Dictionary

横行霸道    Add to My Vocabulary

PinYin héng xíng bà dào    Simplified 横行霸道    Traditional 橫行霸道
 1. to oppress
 2. to rule as a despot
 3. to tyrannize

Chinese meanings
 1. héngxíngbàdào
  仗势 胡作非为,蛮不讲理。

Chinese meanings
 1. héng xíng bà dào
  【近义】专横跋扈、胡作非为、为所欲为
  【反义】安分守己、奉公守法
  【释义】横行:行动蛮横仗势做坏事;霸道:蛮不讲理。依仗权势为非作歹。
  【出处】清·曹雪芹《红楼梦》第九回:“一任薛蟠横行霸道,他不但不去管约,反‘助纣为虐’讨好儿。”
  【用例】他仗着父亲的权势~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT