Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin róng    Simplified 榕    Traditional
  1. banyan tree
  2. Ficus wightiana

Chinese meanings
  1. róng
    BS 木 | BH 1
    ①榕树,常绿乔木,树干分枝多,有气根,树冠大,叶子互生,椭圆形或卵形,花黄色或淡红色,果实倒卵形,黄色或赤褐色。生长在热带地方。木料可制器具,叶、气根、树皮可入药。
    ②(Róng)福建福州的别称。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT