Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin tǐng    Simplified 梃    Traditional
 1. a club (weapon)

Chinese meanings
 1. tǐng
  BS 木 | BH 6
  ①〈书〉棍棒。
  ②梃子:门~│窗~。
  ③〈方〉(~儿)花梗:独~儿(只开一朵花的花梗)│~折(shé)了。另见tìng。

  ◆ 梃
  tìng
  BS 木 | BH 6
  ①杀猪后,在猪的腿上割一个口子,用铁棍贴着腿皮往里捅叫做梃。梃成沟之后,往里吹气,使猪皮绷紧,以便去毛除垢:~猪。
  ②梃猪用的铁棍。另见tǐng。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT