Chinese English Dictionary

梁河县    Add to My Vocabulary

PinYin liáng hé xiàn    Simplified 梁河县    Traditional 梁河縣
  1. Lianghe county in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州[De2 hong2 Dai3 zu2 Jing3 po1 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT