Chinese English Dictionary

梁上君子    Add to My Vocabulary

PinYin liáng shàng jūn zǐ    Simplified 梁上君子    Traditional 梁上君子
 1. lit. the gentleman on the roof beam
 2. fig. a thief

Chinese meanings
 1. liáng shàng jūn zǐ
  汉朝陈寔的家里,夜间来了一个窃贼,躲在屋梁上,陈寔把他叫做梁上君子(见于《后汉书·陈寔传》),后来就用‘梁上君子’做窃贼的代称。

Chinese meanings
 1. liáng shàng jūn zǐ
  【释义】窃贼的代称。现在有时也指脱离实际、脱离群众的人。
  【出处】《后汉书·陈寔传》:“时岁荒民俭,有盗夜入其室,止于梁上。寔阴见,乃起自整拂,呼命子孙,正色训之曰:‘夫人不可以不自勉。不善之人未必本恶,習以性成,遂至于此。梁上君子者是矣!”
  【用例】邑西某乙,故~也。(清·蒲松龄《聊斋志异·某乙》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT