Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin guì    Simplified 桧    Traditional
 1. Chinese Juniper (Juniperus chinensis)
 2. coffin lid decoration (old)

Chinese meanings
 1. (檜)guì
  BS 木 | BH 6
  常绿乔木,幼树的叶子像针,大树的叶子像鳞片,雌雄异珠,雄花鲜黄色,果实球形,种子三棱形。也叫刺柏。

  另见huì。

  ◆ 桧(檜)
  huì
  BS 木 | BH 6
  用于人名,秦桧,南宋奸臣。另见guì。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT