Chinese English Dictionary

根深蒂固    Add to My Vocabulary

PinYin gēn shēn dì gù    Simplified 根深蒂固    Traditional 根深蒂固
 1. deep-rooted (problem etc)

Chinese meanings
 1. gēnshēndìgù
  比喻基础稳固,不容易动摇。也说根深柢(dǐ)固。

Chinese meanings
 1. gēn shēn dì gù
  【近义】坚不可摧、积重难返
  【反义】摇摇欲坠
  【释义】比喻基础深厚,不容易动摇。
  【出处】《老子》:“有国之母,可以长久,是谓深根固柢,长生久视之道。”《韩非子·解老》:“柢固则生长,根深则视久。”
  【用例】但我总还想对于~的所谓旧文明,施行袭击,令其动摇,冀将来有万一之希望。(鲁迅《两地书·十一》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT