Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin yàng    Simplified 样    Traditional
 1. manner
 2. pattern
 3. way
 4. appearance
 5. shape
 6. CL:個|个[ge4]

Chinese meanings
 1. (樣)yàng
  BS 木 | BH 6
  (~儿)
  ①样子
  ①:~式│模~│图~│新~儿的。
  ②样子
  ②:两年没见,他还是那个~儿。
  ③样子
  ③:~品│~本│货~│榜~。
  ④量词,表示事物的种类:四~儿点心│他的功课~~儿都好│商店虽小,各~货物俱全。
  ⑤样子
  ④:看~儿我们队今天要输。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT