Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin bīng    Simplified 栟    Traditional
 1. Trachycarpus excelsa

Chinese meanings
 1. bēn
  BS | BH 0
  栟茶(Bēnchá),地名,在江苏。另见bīng。

  ◆ 栟
  bīng
  BS | BH 0
  [栟榈]bīnglǘ古书上指棕榈。另见bēn。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT