Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin lì    Simplified 栗    Traditional
 1. afraid
 2. trembling
PinYin lì    Simplified 栗    Traditional
 1. surname Li
PinYin lì    Simplified 栗    Traditional
 1. chestnut

Chinese meanings

 1. BS 西 | BH 4
  栗1
  ①栗子树,落叶乔木,叶子长圆形,背面有白色绒毛,花黄白色。果实为坚果,包在多刺的壳斗内,成熟时壳斗裂开而散出。果实可以吃,树皮和壳斗供鞣皮和染色用。
  ②这种植物的果实。
  ③(Lì)姓。

  栗2(慄)
  [lì]发抖;哆嗦:战~ㄧ不寒而~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT