Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin lì    Simplified 栎    Traditional
 1. oak
 2. Quercus serrata

Chinese meanings
 1. (櫟)lì
  BS 木 | BH 5
  落叶乔木,叶子长椭圆形,花黄褐色,雄花是柔荑花序,坚果球形。叶子可饲柞蚕,木材可以做枕木、制家具,树皮含有鞣酸,可以做染料。也叫麻栎或橡,通称柞树。另见yuè。

  ◆ 栎(櫟)
  yuè
  BS 木 | BH 5
  栎阳(Yuèyáng),地名,在陕西。另见lì。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT