Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin zá    Simplified 杂    Traditional
 1. mixed
 2. miscellaneous
 3. various
 4. to mix
PinYin zá    Simplified 杂    Traditional
 1. variant of 雜|杂[za2]

Chinese meanings
 1. (、雜、襍)zá
  BS 木 | BH 2
  ①多种多样的:复~丨~色丨~技。
  ②正项以外的;正式的以外的:~费丨~项丨~牌儿。
  ③混合在一起;搀杂:夹~丨草丛中还~有粉红色的野花。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT