Chinese English Dictionary

有口皆碑    Add to My Vocabulary

PinYin yǒu kǒu jiē bēi    Simplified 有口皆碑    Traditional 有口皆碑
 1. every voice gives praise (idiom); with an extensive public reputation

Chinese meanings
 1. yǒu kǒu jiē bēi
  比喻人人称赞。

  ◆ 有口皆碑
  yǒu kǒu jiē bēi
  BS 一 | BH 5
  比喻人人称赞。

Chinese meanings
 1. yǒu kǒu jiē bēi
  【近义】口碑载道
  【反义】怨声载道、民怨沸腾
  【释义】碑:指记功碑。所有人的嘴都是活的记功碑。比喻人人称赞。
  【出处】宋·释普济《五灯会元》卷十七:“劝君不用镌顽石,路上行人口似碑。”

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT