Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin dūn    Simplified 敦    Traditional
 1. kind-hearted
 2. place name
PinYin dūn    Simplified 敦    Traditional
 1. variant of 敦[dun1]

Chinese meanings
 1. duì
  BS 攵 | BH 8
  古代盛黍稷的器具。另见dūn。

  ◆ 敦
  dūn
  BS 攵 | BH 8
  ①诚恳:~厚ㄧ~促ㄧ~聘ㄧ~请。
  ②(Dūn)姓。另见duì。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT