Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin bàng    Simplified 搒    Traditional
 1. to row
 2. oar
 3. Taiwan pr. [beng4]
PinYin pèng    Simplified 搒    Traditional
 1. to whip
 2. Taiwan pr. [beng4]

Chinese meanings
 1. (榜)bàng
  BS | BH 0
  〈书〉摇橹使船前进;划船。另见péng;‘榜’另见bǎng。

  ◆ 搒(榜)
  péng
  BS | BH 0
  〈书〉用棍子或竹板子打。另见bàng。‘榜’另见bǎng。


Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT