Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin bài    Simplified 拜    Traditional
 1. to pay respect
 2. worship
 3. visit
 4. salute

Chinese meanings
 1. bài
  BS 手 | BH 5
  ①一种表示敬意的礼节:回~ㄧ叩~。
  ②见面行礼表示祝贺:~年 ㄧ~寿。
  ③拜访:新搬来的张同志~街坊来了。
  ④用一定的礼节授与某种名位或官职:~相ㄧ~将。
  ⑤结成某种关系:~师ㄧ~把子。
  ⑥敬辞,用于人事往来:~托ㄧ~领(收下赠品)ㄧ~读大作。
  ⑦(Bài)姓。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT