Chinese English Dictionary

开诚相见    Add to My Vocabulary

PinYin kāi chéng xiāng jiàn    Simplified 开诚相见    Traditional 開誠相見
 1. candid and open (idiom)

Chinese meanings
 1. kāi chéng xiāng jiàn
  跟人接触时,诚恳地对待。

Chinese meanings
 1. kāi chéng xiāng jiàn
  【近义】开诚布公、肝胆相照
  【反义】假仁假义、尔虞我诈
  【释义】开诚:敞开胸怀,显示诚意。形容待人诚恳,显示出真心实意。
  【出处】《后汉书·马援传》:“且开心见诚,无所隐伏,阔达多大节,略与高帝同。”
  【用例】双方代表~,就两方面合作事宜达成了一致。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT