Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin bìng    Simplified 并    Traditional
 1. and
 2. furthermore
 3. also
 4. together with
 5. (not) at all
 6. simultaneously
 7. to combine
 8. to join
 9. to merge
PinYin bìng    Simplified 并    Traditional
 1. to combine
 2. to amalgamate
PinYin bìng    Simplified 并    Traditional
 1. variant of 並|并[bing4]

Chinese meanings
 1. Bīng
  BS 八 | BH 4
  山西太原的别称。另见bìng。

  ◆ 并
  bìng
  BS 八 | BH 4
  并1(併)合在一起:归~ㄧ合~ㄧ把三个组~成两个。

  并2(並、竝)
  [bìng]
  ①两种或两种以上的事物平排着:~肩前进ㄧ~蒂莲。
  ②副词,表示不同的事物同时存在,不同的事情同时进行:两说~存ㄧ相提~论。
  ③副词,用在否定词前面加强否定的语气,略带反驳的意味:你以为他糊涂,其实他~不糊涂ㄧ所谓团结~非一团和气。
  ④连词,并且:我完全同意~拥护领导的决定。
  ⑤〈书〉用法跟‘连’相同(常跟‘而’、‘亦’呼应):~此而不知ㄧ~此浅近原理亦不能明。另见Bīng。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT