Chinese English Dictionary

平地一声雷    Add to My Vocabulary

Chinese meanings
  1. píngdìyīshēngléi
    比喻名声地位突然升高。也比喻突然发生一件可喜的大事。

Chinese meanings
  1. píng dì yī shēng léi
    【释义】比喻突然发生的重大变动。也比喻名声或地位突然升高。
    【出处】五代·前蜀·韦庄《喜迁莺》:“凤衔金榜出门来,平地一声雷。”
    【用例】虽然是运不齐,他可也志不灰。只等待桃花浪暖蛰龙飞,~。(元·无名氏《举案齐眉》第三折)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT