Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin àn    Simplified 岸    Traditional
 1. bank
 2. shore
 3. beach
 4. coast
 5. CL:個|个[ge4]
PinYin àn    Simplified 岸    Traditional
 1. variant of 岸[an4]

Chinese meanings
 1. àn
  BS 山 | BH 5
  岸1江、河、湖、海等水边的陆地:江~ㄧ上~ㄧ两~绿柳成阴。

  岸2
  [àn rán]〈书〉
  ①高大:伟~。
  ②高傲:傲~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT