Chinese English Dictionary

回头是岸    Add to My Vocabulary

Chinese meanings
 1. huí tóu shì àn
  佛教说‘苦海无边,回头是岸 ’,比喻罪恶虽大,只要悔改,就有出路。

Chinese meanings
 1. huí tóu shì àn
  【近义】浪子回头、迷途知返
  【反义】执迷不悟、怙恶不悛
  【释义】佛家语,指有罪的人只要回心转意,痛改前非,就能登上“彼岸”,获得超度。后比喻做坏事的人,只要决心悔改,就有出路。
  【出处】元·无名氏《度翠柳》第一折:“世俗人没来由,争长竞短,你死我活。有呵吃些个,有呵穿些个。苦海无边,回头是岸。”
  【用例】只要他们认破迷津,那便~。(郭沫若《南冠草》第一幕)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT