Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin shuāng    Simplified 双    Traditional
 1. two
 2. double
 3. pair
 4. both
PinYin shuāng    Simplified 双    Traditional
 1. surname Shuang

Chinese meanings
 1. (雙、)shuāng
  BS 又 | BH 2
  ①两个(多为对称的,跟‘单’相对):~翅│举~手赞成│男女~方。
  ②量词,用于成对的东西:一~鞋│一~手│买~袜子。
  ③偶数的(跟‘单’相对):~数│~号。
  ④加倍的:~料│~份。
  ⑤(Shuāng)姓。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT