Chinese English Dictionary

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县    Add to My Vocabulary

PinYin shuāng jiāng lā hù zú wǎ zú bù lǎng zú dǎi zú zì zhì xiàn    Simplified 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县    Traditional 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣
  1. Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai autonomous county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT