Chinese English Dictionary

半途而废    Add to My Vocabulary

PinYin bàn tú ér fèi    Simplified 半途而废    Traditional 半途而廢
 1. to give up halfway (idiom); leave sth unfinished

Chinese meanings
 1. bàntúérfèi
  做事情没有完成而终止。

Chinese meanings
 1. bàn tú ér fèi
  【近义】功亏一篑、有始无终、浅尝辄止
  【反义】坚持不懈、持之以恒、锲而不舍
  【释义】废:停止。指做事不能坚持到底,中途停顿,有始无终。
  【出处】《礼记·中庸》:“君子遵道而行,半途而废,吾弗难已矣。”
  【用例】如果就此请假回国,这里的事~,将来保举弄不到,白吃一趟辛苦。(清·李宝嘉《官场现形记》第五十六回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT