Chinese English Dictionary

云龙    Add to My Vocabulary

PinYin yún lóng    Simplified 云龙    Traditional 雲龍
  1. Yunlong district of Xuzhou city 徐州市[Xu2 zhou1 shi4], Jiangsu
  2. Yunlong county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州[Da4 li3 Bai2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT