Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin shì    Simplified 事    Traditional
 1. matter
 2. thing
 3. item
 4. work
 5. affair
 6. CL:件[jian4],樁|桩[zhuang1]

Chinese meanings
 1. shì
  BS 一 | BH 7
  ①(~儿)事情:公~│家~│国家大~│新人新~│老王有~请假│这~儿容易办。
  ②(~儿)事故:出~│平安无~│别怕,什么~儿也没有。
  ③(儿)职业;工作:谋~│找~儿。
  ④关系或责任:回去吧,没有你的~了。
  ⑤〈书〉侍奉:~父母至孝。
  ⑥从事:大~宣扬│不~劳动。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT