Chinese English Dictionary

乐天知命    Add to My Vocabulary

PinYin lè tiān zhī mìng    Simplified 乐天知命    Traditional 樂天知命
 1. to be content with what one is

Chinese meanings
 1. lè tiān zhī mìng
  相信宿命论的人认为自己的一切都由命运支配,于是安于自己的处境,没有任何忧虑。

Chinese meanings
 1. lè tiān zhī mìng
  【近义】听天由命
  【反义】自力更生、战天斗地
  【释义】安于自己的处境,由命运安排。这是相信宿命论的人生观。
  【出处】《易·系辞上》:“乐天知命,故不忧。”
  【用例】然则圣人所以为圣者,盖在乎~矣。(三国魏·李康《命运论》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT