Chinese English Dictionary

乐善好施    Add to My Vocabulary

PinYin lè shàn hào shī    Simplified 乐善好施    Traditional 樂善好施
 1. kind and charitable

Chinese meanings
 1. lè shàn hào shī
  爱做好事,喜欢施舍。

Chinese meanings
 1. lè shàn hào shī
  【近义】助人为乐、舍生取义
  【反义】下井投石、打家劫舍
  【释义】喜欢做善事,乐于拿财物接济有困难的人。
  【出处】《史记·乐书二》:“闻徵音,使人乐善而好施;闻羽音,使人整齐而而好礼。”
  【用例】宋湜懿文多识,名动人主,至与李沅同命。虽去沅远甚,然~,士类归之,亦可尚也。(《宋史·陈彭年传论》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT