Chinese English Dictionary

丰功伟绩    Add to My Vocabulary

PinYin fēng gōng wěi jì    Simplified 丰功伟绩    Traditional 豐功偉績
 1. glorious achievement (idiom)

Chinese meanings
 1. fēng gōng wěi jì
  伟大的功绩。也说丰功伟业。

Chinese meanings
 1. fēng gōng wěi jì
  【近义】汗马功劳、功名盖世、功标青史
  【反义】罪大恶极、滔天大罪、恶贯满盈
  【释义】丰:大。伟大的功绩。
  【出处】清·张春帆《宦海》第六回:“这位章制军在两广做了几年,也没有什么丰功伟绩。”
  【用例】纪念他在辛亥革命时期,领导人民推翻帝制、建立共和国的~。(毛泽东《纪念孙中山先生》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT