Chinese English Dictionary

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室    Add to My Vocabulary

PinYin zhōng yāng rén mín zhèng fǔ zhù xiāng gǎng tè bié xíng zhèng qū lián luò bàn gōng shì    Simplified 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室    Traditional 中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室
  1. Liaison Office of the Central People's Government in the Hong Kong Special Administrative Region

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT