Chinese English Dictionary

中国船舶重工集团公司    Add to My Vocabulary

PinYin zhōng guó chuán bó zhòng gōng jí tuán gōng sī    Simplified 中国船舶重工集团公司    Traditional 中國船舶重工集團公司
  1. China Ship Scientific Research Center (CSSRC)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT