Chinese English Dictionary

东西    Add to My Vocabulary

PinYin dōng xi    Simplified 东西    Traditional 東西
 1. thing
 2. stuff
 3. person
 4. CL:個|个[ge4],件[jian4]
PinYin dōng xī    Simplified 东西    Traditional 東西
 1. east and west

Chinese meanings
 1. dōngxī
  ①东边和西边。
  ②从东到西(距离):这座城~三里,南北五里。

  ◆ 东西
  dōng xi
  BS 一 | BH 4
  ①泛指各种具体的或抽象的事物:他买~去了ㄧ雾很大,十几步以外的~就看不见了ㄧ语言这~,不是随便可以学好的,非下苦功不可 ㄧ咱们写~要用普通话。
  ②特指人或动物(多含厌恶或喜爱的感情):老~ㄧ笨~ㄧ这小~真可爱。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT