Chinese English Dictionary

   Add to My Vocabulary

PinYin shì    Simplified 世    Traditional
 1. life
 2. age
 3. generation
 4. era
 5. world
 6. lifetime
 7. epoch
 8. descendant
 9. noble
PinYin shì    Simplified 世    Traditional
 1. surname Shi

Chinese meanings
 1. (卋)shì
  BS 一 | BH 4
  ①人的一辈子:一生一~。
  ②有血统关系的人相传而成的辈分:第十~孙。
  ③一代又一代:~交│~仇│~谊│三代祖传医。
  ④指有世交的关系:~兄│~叔。
  ⑤时代:近~│当~。
  ⑥社会;人间:问~│~人│~道│~上│公之于~。
  ⑦(Shì)姓。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT