Chinese English Dictionary

世态炎凉    Add to My Vocabulary

PinYin shì tài yán liáng    Simplified 世态炎凉    Traditional 世態炎涼
 1. the hypocrisy of the world (idiom)

Chinese meanings
 1. shìtàiyánliáng
  指有钱有势时,人就巴结,无钱无势时,人就冷淡。

Chinese meanings
 1. shì tài yán liáng
  【近义】人情世故
  【反义】一如既往、炙手可热
  【释义】世态:人情世故;炎:热,亲热;凉:冷淡。指一些人在别人得势时百般奉承,别人失势时就十分冷淡。
  【出处】元·无名氏《冻苏秦》第四折:”也索把世态炎凉,心中暗忖。”

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT