Chinese English Dictionary

不问青红皂白    Add to My Vocabulary

PinYin bù wèn qīng hóng zào bái    Simplified 不问青红皂白    Traditional 不問青紅皂白
  1. not distinguishing red-blue or black-white (idiom); not to distinguish between right and wrong

Chinese meanings
  1. bù wèn qīng hóng zào bái
    【近义】不分皂白、是非不分
    【反义】是非分明、泾渭分明
    【释义】比喻不分是非,不问情由。
    【用例】扯开衣服,看了两处,~,举起鞭子就打。(清·刘鹗《老残游记续集遗稿》第四回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT