Chinese English Dictionary

不足为奇    Add to My Vocabulary

PinYin bù zú wéi qí    Simplified 不足为奇    Traditional 不足為奇
 1. not at all surprising (idiom)

Chinese meanings
 1. bùzúwéiqí
  不值得奇怪。指事物、现象等很平常。

Chinese meanings
 1. bù zú wéi qí
  【近义】家常便饭、司空见惯、比比皆是
  【反义】大惊小怪、千奇百怪、异乎寻常
  【释义】足:值得。不值得奇怪。指某种事物或现象很平常,没有什么奇怪的。
  【出处】宋·毕仲游《祭范德孺文》:“人乐其大而忘其私,不然则公不足为奇。”
  【用例】这些都是小事情,~,不过偶然想到,举例而已。(《鲁迅书信集·致李霁野》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT