Chinese English Dictionary

不相上下    Add to My Vocabulary

PinYin bù xiāng shàng xià    Simplified 不相上下    Traditional 不相上下
 1. equally matched
 2. about the same

Chinese meanings
 1. bùxiāngshàngxià
  分不出高低,形容程度相等:本领~ㄧ年岁~。

Chinese meanings
 1. bù xiāng shàng xià
  【近义】并驾齐驱、不分伯仲
  【反义】天差地远、迥然不同
  【释义】分不出高低好坏。形容水平相当。
  【出处】唐·陆龟蒙《蠹化》:“翳叶仰啮,如饥蚕之速,不相上下。”
  【用例】他俩年龄相当,个头也~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT