Chinese English Dictionary

不毛之地    Add to My Vocabulary

PinYin bù máo zhī dì    Simplified 不毛之地    Traditional 不毛之地
 1. barren land
 2. desert

Chinese meanings
 1. bùmáozhīdì
  不长庄稼的地方,泛指贫瘠、荒凉的土地或地带。

Chinese meanings
 1. bù máo zhī dì
  【近义】穷山恶水、穷乡僻壤
  【反义】鱼米之乡、天府之国
  【释义】不生长草木庄稼的荒地。形容荒凉、贫瘠。
  【出处】《公羊传·宣公十二年》:“锡(赐)之不毛之地.”
  【用例】南方~,瘴疫之乡;丞相秉钧衡之重任,而自远征,非所宜也。(明·罗贯中《三国演义》第八十七回)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT